• Faculty
  • Dr Satheesh Varma
  • Dr Gopala Desikan K E
  • Dr R Venkata Raghavan
  • Sarin Dominic
  • Dr Kavita R Shanmughan
  • Dr Joshy V A
  • Dr Meenu Rose Paul
  • Dr Vinod R R
  • Abha Mohan
  • Dr Manjula R Iyer
  • Dr Bindusree A R
  • Dr K S Kumari
  • Yathi Ajay A V
  • Jayesh Pillai
  • Dr Sathish M
  • Swapnil Chaphekar
  • Pt Abhijit Banerjee
  • Vid Manjusha Sandeep Patil
  • Rupak Kulkarni
  • Dr Prabhavathy P N
  • Jayateerth Kulkarni
  • Atul Kamble