Fifth University Day Celebrations at CVV

स्थापनादिवसः

१६/०१/२०२१ दिनाङ्के चिन्मयविश्वविद्यापीठे विश्वविद्यालयदिवसः (स्थापनादिवसः) महता वैभवेन सुसम्पन्नः। कार्यक्रमेऽस्मिन् वेदिकायां पूज्याः विविक्तानन्दस्वामिनः, चिन्मयविश्वविद्यापीठस्य कुलपतिः प्रो.नागराजनीर्चालवर्यः, आचार्यसङ्कायप्रमुखा प्रो.गौरीमाहुलीकरवर्या च उपस्थिता आसीत् । कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण राजकुमारी अश्वती-तिरुणाल-गौरिलक्ष्मी-बाईवर्या अन्तर्जालमाध्यमेन व्यराजीत्। कार्यक्रमारम्भे पूज्यानां स्वामिनां विविक्तानन्दवर्याणां स्वागतम् पूर्णकुम्भेन अक्रियत। अनन्तरं दीपप्रज्वालनेन वेदघोषेण च कार्यक्रमस्य आरम्भः जातः । आचार्यः  नागेन्द्रपवनवर्यः, गोपालदेशिकन्वर्यः, तुलसीकुमारजोशीवर्यश्च वेदघोषम् अकरोत् । एतदनन्तरं चिन्मयविश्वविद्यापीठस्य छात्रा श्रीनिधिः विद्यापीठस्य कुलगीतम् अगायत्।

कुलगीतगानानन्तरं कुलपतिना आचार्येण नागराजनीर्चालवर्येण स्वागतभाषणं विद्यापीठस्य शैक्षणिकयशःप्रतिवेदनं च कृतम्। कुलपतिना उक्तं “न तद्विद्यापीठं इष्टिकाश्मादिनिर्मितं, आचार्याः अन्तेवासिनश्च व्यवस्थापकाश्च सर्वे मिलित्वा भवति विद्यापीठम्”।

ततः राजकुमारी अश्वती-तिरुणालगौरीलक्ष्मीबाई-वर्यायाः सत्कारः कुलसचिवया सौम्यावर्यया कृतः। तया च चिन्मयविश्वविद्यापीठस्य चिन्मयश्रीः इति वार्तापत्रस्य लोकार्पणं कृतम्। तदनन्तरं सा स्वशब्दकुसुमैः आह्लादमजनीत्। उक्तं हि तया “नेदमायुः अलं ज्ञानपरम्परां वर्णयितुम्। शिक्षणम् चतुर्धा विभक्तुं शक्यते। १) अध्ययनम्, २) ज्ञानम्, ३) विवेकः, ४) साक्षात्कारः च। अनेन एव क्रमेण उन्नतिः सर्वेषां शिक्षणक्षेत्रे” इति।

“योऽपवारकोऽन्धकारास्य स गुरुः, न स यः केवलं पाठयति कञ्चिद्विषयम्, स स्यादध्यापकः”। “आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं तद्वत्सर्वेषामस्माकं स्याच्चिन्तनम् विचारा अस्माकम् भवन्तु तथा”।  भारतीय-संस्कृति-शिक्षणपरम्परादीनां भारतीयानां अभिमानविषयाणां साधु निर्देशं कृतवती।

ततः स्वामि-विविक्तानन्दः स्वशब्दैः उपादिक्षत्। “स्वप्नं हि इदं विद्यापीठं स्वामिचिन्मयान्दानाम् अलौकिकम्, तदेव अस्य अद्वितीयत्वम्। इदमस्ति विद्यापीठं येन भारतीयज्ञानपरम्परायां विशिष्टं लक्ष्यं केन्द्रितं कृतम्। मूल्यशिक्षणं जीवनपरिवर्तनाय भवति तच्च दीयेत छात्रेभ्यः। तदेतद्विद्यापीठं यत्प्रददाति मूल्यशिक्षणम् येन हि धर्माधर्मविवेकः छात्राणां जीवने”। स्वामिनः भाषणानन्तरं फलदानेन तस्य सत्कारः कृतः।

तदनन्तरम् छात्राणां यशःसम्पादनविषये विद्यापीठप्रसारमाध्यमेन काचिदेका प्रस्तुतिः उपस्थापिता।

कार्यक्रमेऽस्मिन् चिन्मयमिशनसंस्थायाः अध्यक्षाः स्वामिनः स्वरूपानन्दसरस्वतिनः अपि उपस्थिताः आसन् । तैरपि ततः उपदिष्टाः कार्यक्रमस्थाः सर्वे जनाः। “स्वामिनां तपोवनानामाशिषा सर्वेमेतत्प्रचलदस्ति” इति उक्तं तैः।

ततः कार्यक्रमे प्रा. गौरीमाहुलीकरवर्या सर्वेषां विद्यापीठस्य अध्यापकानां छात्राणाञ्च साधनायाः प्रशंसाम् अकार्षीत् ।

कार्यक्रमस्य अन्ते कुलसचिवा श्रीमती सौम्यावर्या ऋणनिर्देशं अकार्षीत्। समारम्भसमाप्तिः प्रतिज्ञया राष्ट्रगानेन च सम्पादिता।

अस्य कार्यक्रमस्य सभासञ्चालनं आचार्यया कविता-षण्मुगवर्यया कृतम्। एवं चिन्मयविश्वविद्यापीठस्य स्थापनादिवसकार्यक्रमः सम्पादितः अभूत्।

  

  

Read the report in English here.

×